ТТА ходимлари Касб одобномаси

Ушбу “Тошкент тиббиёт академияси ходимлари учун Касб одобномаси” (кейинги уринларда ”Касб одобномаси” деб юритилади) Узбекистан Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги ’’Узбекистан Республикасида коррупцияга карши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида”ги ПФ-5 729-сон фармони хамда Олий таълим тизимида ’’Коррупциясиз соха“ лойихасини амалга ошириш буйича «Йул харитаси”да белгиланган вазифалар ижроси юзасидан ишлаб чикилган булиб, касб одобномасининг умумий тамойиллари ва хизматдаги хулк-атворнинг асосий коидалари йигиндисидан иборат.

Translate: Uzbek